Artist statement

Möten

Jag tänker på mitt arbete som en utforskning av olika typer av möten. Dels intresserar jag mig för vad som kan uppstå i ett möte. Dels intresserar jag mig för hur möten kan misslyckas trots kontakt och kommunikation. Dessutom intresserar jag mig för hur möten kan förändra de inblandade parterna.

Collage av kontraster och kopplingar

För det första tycker jag att målningar är stimulerande när de innehåller kontraster och juxtapositioner. I synnerhet när helheten presenterar något annat än delarna.

Sammantaget består målningarna oftast av flera lager av collageliknande delar. Till största delen med en kombination av olika tekniker och olika typer av bilder. Tillsammans med fysiska och abstrakta former, landskap, platser och människor.

Huvudsakligen vill jag skapa ett mentalt gungfly. På liknande sätt ser jag på hur olikartade målningar tillsammans kan skapa något nytt. Och var och en av mina målningar utgör ett unikt projekt med sina egna utmaningar och kreativa problem.

En tredje plats

För det andra är jag nyfiken på vad som uppstår i ett möte mellan människor. Dels intresserar jag mig för vilka gemensamma bilder som kan uppstå. Dels hur språket, liksom offentligheten, har både en splittrande och enande funktion. Ty språket kan inte kommunicera en exakt kopia av en mental bild. Inte heller kan vi förstå situationer bortom vår horisont.

För att förmedla spänningen i ett möte, eller frånvaron av ett möte, målar jag upp den tredje platsen. Det vill säga en plats för konfrontation mellan olika synvinklar och där gränser mellan definitioner suddas ut.

Pseudo-psykoanalys

För det tredje intresserar jag mig för hur individen och kollektivet skapar varandra.

Bland annat utforskar jag vilka bilder som tar plats i det kollektiva medvetandet. Också undrar jag hur de kollektiva bilderna påverkar mina egna uppfattningar.

När allt kommer omkring är mina målningar försök att skildra mina egna mentala bilder. I likhet med att vilja konkretisera icke formulerade tankar om verklighetens sken. Såsom abstrakta jämförelser mellan mina personliga erfarenheter och globala trender. Likaså letar jag efter anknytningar mellan psykologiska spänningar och politiska konflikter. Av den anledningen målar jag mina visioner dubbelexponerade ovanpå gemensamma bilder. Allt som allt är detta en tankeprocess som jag ser på som en pseudo-psykoanalys av samhället i relation till mig själv.

Målet är att mina målningar ska bidra till en dialog om personliga och gemensamma bilder, om måleri och om samtiden. Men jag vill att mina målningar ska förmedla sina egna koncept utan att diktera en tolkning. Sammantaget försöker jag balansera modernismens autonomi med postmodernismens konceptuella arv. Med andra ord vill jag skapa självständiga målningar som frigör sinnet och relaterar till samtiden.

Livets absurditet

En annan del av detta intresse är hur mänskligt liv förhåller sig till livet, döden, omgivningen och samhället. Till exempel frustrerar det mig att inte kunna se någon objektiv sann verklighet. Samtidigt omfamnar jag det absurda. Och jag målar upp paradoxen med livets förgänglighet i förhållande till sociala normer. I själva verket uppstår det absurda som en del av det sociala livets alla konstgjorda konstruktioner. Men dessa konstruktioner är historiska och föränderliga. Därför letar jag efter sätt att måla upp mångfacetterade alternativ till de accepterade som kan visa på livets absurditet.

Slutligen intresserar jag mig för hur individers känslor och samhället kan forma varandra. Särskilt intresserar jag mig för hur människors rädslor kan skapa politisk förändring. Framför allt tror jag att rädsla för det nya, rädsla för minskad status och rädsla för det okända påverkar hur många röstar. Även mina egna rädslor är en del av mina motiv. Närmare bestämt oroar jag mig för världens brist på empati, miljöförstöring och försvagning av demokratiska strukturer. Som ett resultat målar jag dystopiska scener.

En plattform för utforskning

Jag ser på mitt måleri som ytor, objekt, spår av färg, en aktivitet, ett begrepp och representation. Framför allt är de dock en plattform för utforskande och experiment. Tillika strävar jag mot att skapa något nytt med måleriet.

Från skisser till upptäckt

När jag inleder en målning börjar arbetet med skisser. Antingen på papper eller digitalt. Därefter konstruerar och planerar jag varje lager i Photoshop. Tack vare regler och planering kan jag experimentera mer och gå längre i den kreativa processen. Likaså planerar jag på ett sådant sätt att oväntade händelser växer fram under målningsprocessen.

Under tiden jag målar är min interaktion med målningens textur betydelsefull. I relation till målningens närvaro som objekt leker jag med dess yta för representation. Medan jag målar är jag är öppen för överraskningar. Därtill brukar målningsprocessen förändra mina intentioner. Slutligen blir målningen ofta en upptäckt.